O N�s

Amat�rsk� speleologick� klub Devon byl zalo�en v roce 1984 jako pracovn� skupina Speleologick�ho klubu Brno (�SS, ZO 6-12). Od roku 1987 fungujeme jako samostatn� z�kladn� organizace (�SS, ZO 6-22). N� prim�rn�m z�jmem je speleologick� v�zkum, kter� je zam��en� na severoz�padn� ��st Moravsk�ho krasu. Mezi oblasti na�eho z�jmu pat��: Vav�ineck� plo�ina, Veselick� �leb a s nimi spojen� z�padn� p��toky podzemn� Punkvy; Pust� �leb; vrch Neselova a p��toky Sloupsk�ho potoka; Sloupsk� potok. P��le�itostn� se na�i �lenov� z��ast�uj� expedic do jin�ch krasov�ch oblast� Evropy (Slovensko � Velk� Fatra, Str�ovsk� vrchy, Slovinsko - Julsk� Alpy, Diva�ki kras, �ern� hora - planina Dalovica, Rakousko - T�tesgebirge, Salzkammergutberge, Rumunsko - Ban�t). �lenov� ZO spolupracovali s v�deck�mi institucemi jako je P�F MU Brno nebo �esk� geologick� slu�ba na geologick�ch v�zkumech v Moravsk�m krasu. �lenov� ZO spolupracuj� se Spr�vou CHKO Moravsk� kras a AOPK �R na technicko-sana�n�ch prac�ch v r�mci Moravsk�ho krasu. �lenov� ZO se v�nuj� technick�mu a jeskynn�mu pot�p�n�, horolezectv� a vysokohorsk� turistice.

Z�jemci

Pokud V�s na�e �innost zaujala a m�te z�jem se dozv�det v�ce ne� je na na�ich str�nk�ch, m��ete n�s kontaktovat (viz. z�lo�ka Kontakt).


rum


rum


rum


rum


rum


rum


rum


rum


rum


rum


rum

Foto: Petr Bar�k (1,2,4,8,10); Pavel Rozehnal (7,11); Ji�� Strouhal (6); Ivan Poul (5); Martin �krob�k (3); Jind�ich Dvo���ek (9)